การขอเปิดเครดิต


เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว ทางบริษัทฯ  จะพิจารณาภายใน 3 วันทำการ

 

เอกสารประกอบการพิจารณาขอเปิดเครดิตกับ บริษัท ภูเก็ต เทรดดิ้ง ซัพพลายส์ จำกัด

  1. เอกสารขอเปิดบัญชีการขายของบริษัท ลงนามโดยผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราบริษัท
  2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน อายุไม่เกิน 3 เดือน
  3. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น
  4. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้มีอำนาจลงนาม
  5. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
  6. สำเนาใบแจ้งรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  7. แผนที่ตั้งกิจการ

 ขอแสดงความนับถือ

วรพจน์  ขันไชย
ผู้จัดการ

โทรศัพท์ : 081-3595846, 081-3595847

.